Liqui Moly HYPOID (GL5) SAE 80W

Stan magazynowy
dostępny
Kategoria
Olej przekładniowy
Lepkość
80W
Obszary zastosowania
Charakterystyka
Mineralny
Bezpłatna wysyłka
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT
500 Mililitr Puszka
zł 75  na litr
Minimalny zakup: 1
zł 37
Hypoidalny mineralny olej przekładniowy. Przeznaczony do pojazdów ze sprawdzoną technologią przekładniową. Gwarantuje największe bezpieczeństwo w bardzo ciężkich warunkach pracy. Zapewnia stabilny film smarny. Minimalizuje zużycie.

Zastosowanie:

Przeznaczony do najbardziej przeciążonych przekładni aut bez mechanizmu różnicowego o zwiększonym tarciu wewnętrznym, w szczególności do osi napędowych z zazębieniem hypoidalnym. Należy przestrzegać przepisów producenta pojazdu oraz prodcenta silnika.

Specyfikacje:

API GL5

MAN 342 Typ M1

MIL-L 2105 B

ZF TE-ML 17B

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
EUH208: Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
P352: Umyć dużą ilością wody/…
P333: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:
P313: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...

x
Wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
OK