Prosimy zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce wytyczne dotycz¹ce has³a:
  • Pañskie has³o musi zawieraæ co najmniej 6 znaków, powinno jednak ze wzglêdów bezpieczeñstwa sk³adaæ siê z 8 lub wiêcej znaków.
  • Has³o powinno zawieraæ du¿e i ma³e litery, jak i cyfry.
  • Pañskie has³o nie powinno byæ czêœci¹ nazwy u¿ytkownika.
x
Wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
OK